Algemene Voorwaarden

Wanneer je een kennismakingsgesprek, coaching traject of familieopstelling bij mij afneemt, gelden de volgende voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge- en schriftelijke overeenkomsten van of met “Move with Mari”, Marileen Driesprong en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2. Bedrijfsomschrijving

“Move with Mari” is een zelfstandig werkende praktijk voor wandelcoaching en bewegend coachen.

3. Definities

a. Opdrachtnemer: “Move with Mari”, Marileen Driesprong die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met “Move with Mari”, Marileen Driesprong een overeenkomst is aangegaan dan wel een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan tot het laten verrichten van coaching of een familieopstelling; te weten de cliënt zelf en/of zijn werkgever of een andere opdrachtgever.

c. Cliënt: degene aan wie door de opdrachtnemer coaching verleend wordt of een familieopstelling gegeven wordt.

d. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen “Move with Mari”, Marileen Driesprong en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.

e. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

b. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Een inspanningsverplichting wil zeggen dat opdrachtnemer niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door opdrachtgever gestelde doel. Immers: opdrachtnemer kan geen invloed uitoefenen op de inzet en het proces van de cliënt, waarvan het succes van de opdracht geheel afhankelijk is.

5. Tariefstelling

Bij het eerste contact deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mede welk tarief en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn ook terug te vinden op de website www.movewithmari.nl. Tarieven zijn exclusief 21% btw.

6. Betalingsvoorwaarden en herroepingsrecht

a. Factuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer.

b. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer haar vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

c. Indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan diens financiële verplichtingen te voldoen, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

d. Opdrachtgever kan binnen een termijn van uiterlijk 14 kalenderdagen (bedenktijd) na het toezegging op het verstrekken van de opdracht, deze zonder opgave van reden annuleren (herroepen). Bij tijdige annulering/herroeping dient opdrachtgever alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken direct in te leveren en vervalt de toegang hierop. Indien de betaling al gedaan is, zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. Wanneer de bedenktijd verstreken is, geldt artikel 9.

7. Duur en geldigheid van een coaching traject

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen voorafgaand aan een traject overeen over het aantal afgenomen sessies. Naderhand bevestigt opdrachtnemer dit aantal sessies schriftelijk, per mail. Het aantal sessies staat tevens vermeld op de factuur. Het aantal sessies, inclusief bijbehorende huiswerkopdrachten, met een (telefonisch) kennismakingsgesprek daaraan voorafgaand, vormt bij elkaar een traject.

b. Sessies binnen een traject zijn maximaal 12 maanden geldig vanaf de datum waarop een traject gestart is. Deze datum staat vermeld op de factuur. Na deze periode kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht waaronder sessies, lesmateriaal en feedback in welke vorm dan ook. 

8. Annulering coaching- en familieopstelling sessies – Afspraken verzetten

a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

b. Bij annuleren van individuele sessies door opdrachtgever tenminste 48 uur voor aanvang, worden geen kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Bij annulering op kortere termijn kan opdrachtnemer 50% van de kosten van de desbetreffende sessie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

c. Indien door overmacht van opdrachtnemer een sessie niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd, in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

9. Voortijdige beëindiging van de opdracht

a. Voortijdige beëindiging kan alleen indien alle partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. Voortijdige beëindiging van een traject dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

b. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft opdrachtnemer recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. De tevredenheid van de opdrachtgever staat echter altijd voorop, komt dit in het geding dan zal hierover altijd eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. In wederzijds overleg zal op zoek gegaan worden naar een passende oplossing voor beide partijen.

10. Vertrouwelijke informatie – Geheimhouding en eigendom

a. Opdrachtnemer en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, tenzij opdrachtnemer en cliënt hiervan op de hoogte zijn en toestemming hebben gegeven, zie ook punt b en c.

b. Op alle communicatie tussen opdrachtnemer en cliënt, zoals e-mail, coachboek, WhatsApp-berichten, berichten via sociale media, voicemail en andere communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf schriftelijke afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de cliënt degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen dienen schriftelijk ervan op de hoogte te zijn wanneer communicatie tussen opdrachtnemer en cliënt wordt ingezien door derden, derhalve kan deze specifieke communicatie niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

c. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

d. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever en/of cliënt als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.

e. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

f. Alle materialen en verstrekte informatie ten behoeve van coaching, zijn eigendom van “Move with Mari”, Marileen Driesprong en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van “Move with Mari”, Marileen Driesprong niet vermenigvuldigd en/of aan derden beschikbaar worden gesteld.

11. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer heeft de veiligheid van de cliënt voorop staan. Opdrachtgever blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en veiligheid. Opdrachtnemer is dan ook nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade die is ontstaan bij opdrachtgever en/of cliënt tijdens of als gevolg van het gebruik van opdrachtnemers geleverde diensten.

b. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

c. “Move with Mari”, Marileen Driesprong geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

e. Een coaching sessie, familieopstelling of coaching traject kan nooit een medisch advies van een arts, een ander medisch deskundige of een behandeling door een professionele hulpverlener zoals een psychiater of psycholoog vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.

f. Indien cliënt onder behandeling is (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en/of medicatie gebruikt die diens geestelijke gesteldheid beïnvloeden, dient dit vooraf, tijdens het aanvragen van een coaching traject door de opdrachtgever aangegeven te worden. Dit geldt tevens voor alle andere relevante zaken, zoals diagnoses vastgesteld door een medisch professional, die van invloed zouden kunnen zijn op het verloop van het traject.

12. Eigendomsbehoud

a. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door diens zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

13. Bijzondere bepalingen

a. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

b. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

c. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

06 24 34 29 32